Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Zasady przyjęć do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Będzin na rok szkolny 2019/2020

1. Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020 przyjmowane są:

1) dzieci 7-letnie (urodzone w 2012 roku), które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2018/2019,

2) dzieci 6-letnie (urodzone w 2013 roku), których rodzice zdecydowali się skorzystać z prawa do wcześniejszego rozpoczęcia nauki w szkole; warunek przyjęcia: korzystanie z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 lub uzyskanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

2. Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej, przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia (Zgłoszenie do klasy I )

3. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, zamieszkałego w obwodzie szkoły, składają do dyrektora szkoły zgłoszenie o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej, zgodne z ustalonym wzorem, w terminie od 1 lutego 2019 roku do 22 marca 2019 roku.

4. Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem. Dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

5. Dziecko, które w roku szkolnym 2018/2019 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nieobwodowej, jest na wniosek rodziców przyjmowane do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek (zgłoszenie), o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 22 marca 2019 r. (Wniosek do klasy I )

6. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, niezainteresowani zgłoszeniem dziecka do szkoły obwodowej, składają do dyrektora wybranej szkoły wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej, zgodny z ustalonym wzorem, w terminie od 1 marca 2019 roku do 29 marca 2019 roku.

7. Dyrektor organizuje postępowanie rekrutacyjne, jeżeli szkoła, po przyjęciu kandydatów zamieszkałych w obwodzie, dysponuje wolnymi miejscami.

8. Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzone są w terminach określonych w zarządzeniu Nr 0050.4.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9 stycznia 2019 roku:

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej

szkoły podstawowej wraz z dokumentami

potwierdzającymi spełnienie przez kandydata

warunków lub obowiązujących kryteriów

1–29 marca 2019 r. 13–15 maja 2019 r.
Weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie

do klasy pierwszej szkoły podstawowej

1–10 kwietnia 2019 r. 16–17 maja 2019 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 kwietnia 2019 r.

godz. 14.00

20 maja 2019 r.

godz. 14.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli

przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

15–19 kwietnia 2019 r. 21–23 maja 2019 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

24 kwietnia 2019 r.

godz. 14.00

27 maja 2019 r.

godz. 14.00

 1. Zgłoszenie lub wniosek o przyjęcie kandydata można pobrać ze strony szkoły (odpowiednio – pkt 2 lub pkt 5 niniejszej informacji) w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Będzinie www.bedzin.pl (dział: Dla mieszkańców; zakładka: Edukacja).
 2. Do wniosku można dołączyć:

1) oświadczenie o spełnianiu w danej szkole obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata (Oświadczenie o rodzeństwie kandydata – kryterium nr 1),

2) oświadczenie potwierdzające, że miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie danej szkoły (Oświadczenie o miejscu pracy rodziców kandydata – kryterium nr 2),

3) oświadczenie potwierdzające, że krewni kandydata, wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu należytej opieki nad dzieckiem, zamieszkują w obwodzie danej szkoły (Oświadczenie o krewnych mieszkających w obwodzie szkoły – kryterium nr 3),

4) oświadczenie zawarte we wniosku, o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej, potwierdzające zamieszkiwanie kandydata na terenie Będzina.

 1. Oświadczenia, o których mowa w pkt 10, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust 6 ustawy – Prawo oświatowe).
 2. Podanie danych identyfikacyjnych, uwzględnionych w zgłoszeniu i wniosku o przyjęcie kandydata do szkoły jest obowiązkowe.
 3. Podanie danych dotyczących spełnienia określonych kryteriów jest nieobowiązkowe, przy czym w przypadku niepodania tych danych przyjmuje się, że kandydat danego kryterium nie spełnia.
 4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 5. Weryfikacja złożonych dokumentów:

1) Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta Będzina o potwierdzenie tych okoliczności. Prezydent potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

2) W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Prezydent Miasta Będzina korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje. Instytucje publiczne i organizacje pozarządowe, na żądanie Prezydenta Miasta Będzina, są obowiązane do udzielenia wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności zawartych w oświadczeniach, jeżeli posiadają takie informacje.

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej są brane pod uwagę następujące kryteria:

1) rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w danej szkole, wartość – 6 punktów,

2) miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie danej szkoły, wartość – 4 punkty,

3) krewni kandydata, wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu należytej opieki nad dzieckiem, zamieszkują w obwodzie danej szkoły, wartość – 3 punkty,

4) kandydat ma miejsce zamieszkania na terenie Będzina, wartość – 3 punkty.

 1. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.
 2. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do klasy pierwszej.
 3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi: 12 kwietnia 2019 roku o godz. 14.00.
 4. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w wyniku postępowania rekrutacyjnego, składają w terminie od 15 kwietnia do 19 kwietnia 2019 roku pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi: 24 kwietnia 2019 roku o godz. 14.00.
 6. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy pierwszej. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 7. Listę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.
 8. Rodzic lub opiekun prawny kandydata przyjętego do klasy pierwszej, a zamieszkałego poza obwodem szkoły podstawowej, zobowiązany jest do dostarczenia przekazu ucznia ze szkoły obwodowej do dnia 31 sierpnia 2019 roku. Niedostarczenie przekazu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do wybranej szkoły.
 9. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami w klasach pierwszych, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 10. Procedurę odwoławczą od decyzji komisji rekrutacyjnej określa art. 158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe.
 11. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

1) wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danej szkoły podstawowej w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

2) wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

3) na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 1. W przypadku nieprzyjęcia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej w ramach rekrutacji rodzic może wypełnić zgłoszenie do szkoły obwodowej (termin: od 15 do 30 kwietnia 2019 r.) lub skorzystać z postępowania uzupełniającego do szkół podstawowych z wolnymi miejscami (termin: od 13 do 15 maja 2019r.).
 2. Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziale integracyjnym nie uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym. O jego przyjęciu decyduje, w porozumieniu z organem prowadzącym, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Będzinie z oddziałami integracyjnymi oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Będzinie z oddziałami integracyjnymi.
 3. O przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor szkoły.