Kontrast:

Czcionka:

O szkole

O szkole

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Będzinie.

Dyrektor szkoły: Ewa Maria Graca

Wicedyrektor szkoły: Anna Dominiczak

Liczba uczniów: 465

Liczba oddziałów: 23

Kadra pedagogiczna: 48 nauczycieli

Adres e mail: sp1@e-bedzin.pl

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Będzinie jest jedną z najstarszych szkół w mieście. Powstała dzięki staraniom mieszkańców dzielnicy Małobądz, którzy w 1919 r. przeznaczyli część prywatnych gruntów na jej budowę. W 1921 r. nastąpiło otwarcie szkoły w budynku, który później został przekształcony na Dom Nauczyciela. W obecnym budynku szkoła funkcjonuje od 1959 r. Od tego czasu przechodziła wiele remontów i modernizacji, dostosowując swoją infrastrukturę do potrzeb kolejnych pokoleń uczniów.

W ostatnich latach placówka mocno zyskała na atrakcyjności, głównie dzięki nowoczesnemu zapleczu sportowemu, które służy nie tylko uczniom, ale także mieszkańcom dzielnicy i mieszkańcom powstałego w 2003 r. osiedla Górki Małobądzkie. W 2011 r. oddano do użytku tereny sportowe o łącznej powierzchni 1715 m², w skład których wchodzą boisko oraz bieżnia. Od wiosny do jesieni z kompleksu sportowego korzystają uczniowie szkoły, a poza godzinami jej pracy społeczność lokalna oraz podmioty organizujące zajęcia sportowe dla uczniów Będzina i okolic. Wybudowanie, oddanej do użytku w 2018 r. nowoczesnej sali gimnastycznej, sprawiło, że baza sportowa szkoły stała się kompletna i spełniająca wszelkie oczekiwania i standardy.

Szkoła Podstawowa nr 1 to placówka kształcąca zdolności i umiejętności swoich uczniów na wysokim poziomie. Świadczą o tym dotychczasowe wyniki sprawdzianu szóstoklasisty – przez lata jedne z najwyższych, a ostatnio najwyższe w mieście i znacznie przewyższające średnią krajową i wojewódzką, a także liczne sukcesy w konkursach różnego szczebla, w tym w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego (finalistka i laureatka) i Matematyki (dwóch finalistów).

Jako placówka spełniająca wysokie standardy edukacyjne została zakwalifikowana do programu Wiarygodna Szkoła i w 2015 r. znalazła się na krajowej liście Wiarygodnych Szkół. W 2014 r. jako pierwsza placówka w Będzinie zdobyła krajowy certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

Dzięki udziałowi w programie „Cyfrowa Szkoła’’ prowadzonym przez Ministerstwo Cyfryzacji i Automatyzacji szkoła zyskała dodatkowe wyposażenie w postaci tabletów, laptopów, skanerów, rzutników i ekranów, a kadra pedagogiczna kompetencje w zakresie wykorzystania nowych technologii w nauczaniu współczesnego ucznia. Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska jest kolejnym atutem szkoły.

Integracji społeczności szkolnej służą imprezy, które stanowią tradycję szkoły. Należy wymienić tutaj:

  • Dzień otwarty szkoły
  • Jasełka z udziałem władz miasta
  • Wigilie klasowe
  • Uroczystości z okazji Dnia Matki, Babci, Dziadka
  • Kiermasz bożonarodzeniowy

Szkoła jest również organizatorem konkursów międzyszkolnych, które na stałe wpisały się kalendarz imprez miejskich:

  • Zagłębiowski Międzyszkolny Festiwal Piosenki – 22 edycje
  • Walentynkowe potyczki z językiem angielskim.

W godz. 7.00-17.00 w szkole funkcjonuje świetlica, której głównym zadaniem jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Szkoła systematycznie rozpoznaje potrzeby uczniów celem udzielenia im pomocy zarówno materialnej, jak i wsparcia i opieki pedagoga. Dzieci o niskim statusie materialnym mają zapewnione bezpłatne obiady, stypendia szkolne o charakterze socjalnym, paczki mikołajkowe, organizowana jest dla nich także dodatkowa pomoc, np. częściowe pokrycie kosztów wyjazdu na zieloną szkołę i wyjazdy wakacyjne. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objęci są pomocą psychologiczno- pedagogiczną. Dla nich organizowane są zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania (kółko literackie, matematyczne, ekologiczne, informatyczne, plastyczne, teatralne, muzyczne, chór, SKS), zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, logopedyczne, rewalidacyjne.

W ciągu ostatnich lat szkoła niemal dwukrotnie zwiększyła liczbę uczniów, nie tracąc swojego klimatu i rodzinnej atmosfery.

Bardzo ważnym elementem pracy szkoły jest rozwój kompetencji językowych uczniów i nauka języków obcych.  W latach 2016- 2017 w szkole realizowany był program finansowany ze środków Unii Europejskiej Erasmus+ POWER (Wiedza, Edukacja, Rozwój) akcja 1: „Mobilność osób uczących się i pracowników”. Uczestnikami projektu pt. „Języki obce oraz technologie informacyjne kluczem do nowoczesnego kształcenia obywateli Europy” byli nauczyciele, którzy odbyli szkolenia w Oxfordzie, Brighton oraz na Malcie dotyczące najnowszych metod nauczania, takich jak CLIL czy ICT.   Bieżący rok szkolny będzie również obfitował w działania na płaszczczyźnie międzynarodowej, bowiem szkoła uzyskała grant na realizację projektu w programie Erasmus+ KA 229 edukacja szkolna. Jest to jeden z 417 zaakceptowanych projektów, które polskie szkoły będą realizować w charakterze instytucji partnerskiej.

W roku szkolnym 2018/2019 placówka przystąpiła do realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, a dzięki środkom pozyskanym przez organ prowadzący z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jeszcze w tym roku kalendarzowym wzbogaci swoją bazę o nowoczesną ekopracownię. W celu usprawnienia pracy i poprawienia komunikacji na linii nauczyciel- rodzic zostanie wprowadzony dziennik elektroniczny.

Planowana niebawem termomodernizacja budynku podniesie poziom estetyczny, zapewniając jednocześnie higieniczne, bezpieczne warunki nauki i pracy.