Zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Będzinie informuje, że od 15 lutego rozpoczną się zapisy uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022.

Ze względu na epidemię wirusa Covid-19 rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów dostarczenia wniosków.

1.Wysłanie skanu zgłoszenia / wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki.

Adres mailowy SP1:    sp1@e-bedzin.pl

Adresy mailowe i numery telefonów pozostałych placówek można znaleźć na stronach szkół lub na stronie Urzędu Miejskiego w Będzinie w zakładce Edukacja/Szkoły podstawowe.

2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki- w zamkniętej kopercie.

Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie (32 267-39-30) i mailowo.

Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022 przyjmowane są:

  1. dzieci 7-letnie (urodzone w 2014 roku), które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2020/2021
  2. dzieci 6-letnie (urodzone w 2015 roku), których rodzice zdecydowali się skorzystać z prawa do wcześniejszego rozpoczęcia nauki w szkole. Warunkiem przyjęcia dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej jest korzystanie z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 lub uzyskanie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej, przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata zamieszkałego w obwodzie szkoły składają do dyrektora szkoły zgłoszenie o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej, zgodnie z ustalonym wzorem w terminie od 15 lutego do 22 marca 2021 roku.

Obwody będzińskich szkół dostępne są tutaj: https://www.bedzin.pl/strona-129-obwody_szkolne.html

Rodzice/opiekunowie prawni kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły składają do dyrektora wybranej szkoły wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej wraz ze stosownymi oświadczeniami, zgodne z ustalonymi wzorami, w terminie od 1 marca do 26 marca 2021 roku.

Dokumenty można pobrać ze strony szkoły (wzory zamieszczone poniżej), ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Będzinie www.bedzin.pl (dział: Dla mieszkańców, zakładka: Edukacja) lub w wyjątkowych sytuacjach w sekretariacie szkoły.

Szczegółowe zasady naboru oraz wszystkie terminy obowiązujące podczas tegorocznej rekrutacji dostępne są tutaj:    

Wzory dokumentów:

ZGŁOSZENIE (format .word oraz .pdf )- dla dzieci z obwodu szkoły:

WNIOSEK (format .word oraz .pdf )- dla dzieci spoza obwodu szkoły:

Wzory oświadczeń (załączniki do Wniosku):

Liczba punktów przyznawanych za spełnianie poszczególnych kryteriów (potwierdzonych Oświadczeniami do Wniosku):  

https://www.bedzin.pl/strona-880-zapisy_do_klas_pierwszych_szkol.html