Funkcjonowanie prowadzonych przez Miasto Będzin szkół, przedszkoli i żłobków w okresie od 29 marca do 11 kwietnia 2021 roku

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii rząd wprowadził kolejne czasowe ograniczenia funkcjonowania przedszkoli, szkół i żłobków.

Przedszkola i oddziały przedszkolne

Od 29 marca do 11 kwietnia 2021 roku ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.

Wyjątki w pracy placówek wychowania przedszkolnego

Dyrektorzy placówek wychowania przedszkolnego mają obowiązek zorganizować zajęcia stacjonarne na wniosek:

 • rodziców dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • rodziców dzieci, którzy:
 1. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 5. wykonują działania ratownicze,
 6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876 i 2369),
 7. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art.48a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
 8. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
 9. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 11. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Dzieci te będą mogły skorzystać z zajęć stacjonarnych, o ile ich rodzice lub opiekunowie prawni złożą wniosek do dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym w dniu poprzedzającym udział dziecka w zajęciach.

Bez zmian pracuje oddział specjalny w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Będzinie.

Szkoły podstawowe w trybie zdalnym

Do 11 kwietnia 2021 roku będzie również obowiązywało ograniczenie funkcjonowania szkół podstawowych. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W przypadku uczniów szkół podstawowych, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą się uczyć zdalnie z domu, dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizować zajęcia w szkole lub umożliwić uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. Również uczniowie, którzy nie mają możliwości, by uczyć się zdalnie w miejscu zamieszkania, mogą mieć zorganizowaną naukę zdalną na terenie szkoły.

Od dnia 29 marca 2021 roku do dnia 11 kwietnia 2021 roku dyrektor szkoły podstawowej ma obowiązek zorganizować opiekę w szkole uczniom klas I-III, na wniosek ich rodziców, którzy:

 1. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 5. wykonują działania ratownicze,
 6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876 i 2369),
 7. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art.48a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
 8. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
 9. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 11. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Dyrektor szkoły umożliwia tym dzieciom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

Żłobki miejskie

Do 11 kwietnia 2021 roku zawiesza się funkcjonowanie żłobków. Dyrektor żłobka ma obowiązek zapewnić opiekę oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne dla dzieci rodziców, którzy:

 1. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 5. wykonują działania ratownicze,
 6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876 i 2369),
 7. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art.48a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
 8. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
 9. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 11. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.